Update 29: Aankondiging verruiming sacramenten en koorzang in protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’

In de week van 6 juli publiceert de bisschoppenconferentie een verruiming van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Deze verruiming betreft met name de mogelijkheden rondom het vieren van de sacramenten zoals de doop, de eerste heilige communie, het vormsel en de priester- en diakenwijding. Daarnaast wordt het zingen door koren onder voorwaarden weer mogelijk.

De sacramenten hebben een grote en onvervangbare plek in het kerkelijk leven, aldus de bisschoppen. Zij zien in de versoepeling van de maatregelen door de overheid ruimte om – onder voorwaarden – meer mogelijkheden te geven tot bijvoorbeeld dopen en vormen, zeker nu er hierbij ook weer meer dan dertig mensen aanwezig mogen zijn.

Reserveren

Voor het reserveren en de gezondheidscheck die de overheid verplicht heeft gesteld vanaf honderd aanwezigen, geldt dat ook voor de publieke eredienst in de kerk. Echter, daar waar sowieso veel minder mensen naar een viering komen dan het maximale aantal personen dat volgens de anderhalve meter regel in de kerk past (noot van de redactie: Voor ons kerkgebouw gaat het om maximaal 85 kerkgangers), kan vanaf 1 juli geteld worden bij de deur om te zorgen dat het maximale aantal niet wordt overschreden. Schriftelijk reserveren is dan niet langer nodig.

Zingen

Op dit moment wordt een wijziging van het protocol op genoemde punten voorbereid. Ook komt er een overzichtsdocument met alle wijzigingen. Daarin worden ook de voorwaarden meegenomen voor zanggroepen en koren om te kunnen oefenen en te zingen bij vieringen. Samenzang is voorlopig nog niet mogelijk. Hoewel er volgens de richtlijnen van het RIVM enige ruimte voor is in met name grote kerkgebouwen, zijn de voorwaarden daarvoor zo strikt (bijvoorbeeld op het gebied van ventilatie), dat het risico te groot blijft om dit op verantwoordelijke wijze te kunnen doen.

Meer en duidelijke informatie op Koornetwerk

Wat waarschijnlijk weinig musici zich hebben gerealiseerd is de betekenis van Corona in het Italiaans: fermate! Dat was dus letterlijk een fermate voor de vocale kerkmuziek tot 1 juli.

Na 1 juli ‘verdwijnt de Corona’ voor de koren, maar gemeenschapszang was bij het ter perse gaan van de Nieuwsbrief van de Diocesane Instelling Sint-Gregorius in het bisdom Rotterdam  (nog?) niet toegestaan.

Wat moet u weten? De relevante informatie treft u aan op de internetsite van Koornetwerk, www.koornetwerk.nl/protocol. Hier vindt u de links naar de downloads van het ‘RIVM Advies koren 30 juni 2020’ en het ‘Protocol + richtlijnen koorsector update 30 juni’.

Neem goede nota van alle voorwaarden die verbonden zijn aan de uitvoering van het protocol van het RIVM en Koornetwerk.

Specifieke tips in het kerkgebouw en / of de repetitieruimte

  • Afhankelijk van de plaats van uw koor in het kerkgebouw moet u nagaan wat in uw situatie mogelijk is bij een zigzag opstelling én een ruimte van 1,5 meter rondom elke koorzanger.
  • Lukt deze opstelling niet op de plaats waar normaliter het koor stond opgesteld, kijk dan of dit op een andere plaats in het kerkgebouw wel mogelijk is. Een opstelling achter het altaar op het priesterkoor is niet toegestaan.
  • Is uw koor hoe dan ook te groot in aantal leden, kijk of u het koor in secties kunt onderverdelen zodat afwisselend per zondag verschillende secties zingen.
  • Bij gebruik van orgel of piano, vergeet niet na afloop de toetsen, de registertrekkers of registerwippers, speelhulpen en combinatietoetsen, de orgelbank en de speeltafel (rolluik) te desinfecteren. Wrijf alle oppervlakken na reiniging goed droog, zodat de alcohol in het reinigingsmiddel niet het hout of plastic aantast.
  • Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek.
  • Laat ieder koorlid zijn eigen materialen mee terug naar huis meenemen of zet op elk gebruikt object de naam van de gebruiker, ook neemt ieder koorlid zijn eigen potlood of pen en gum mee.
  • Zorg ook voor een gezangenbundel met de naam van het koorlid.
  • Laat iedere gebruiker zelf zijn map en bundel terugzetten in een plastic krat of kast. Laat ieder koorlid ook individueel zelf zijn map en bundel pakken uit krat of kast.
  • Zorg dat op de rug van map en bundel van ieder koorlid de naam zichtbaar is, zodat iemand niet de bundels en mappen van andere koorleden aanraakt tijdens het ophalen van zijn eigen spullen.

Houd voor publicatie deze week van 6 juli van het aangepaste protocol de website www.rkkerk.nl in de gaten.

(Bron: Nieuwsbrief DISG bisdom Rotterdam)