Update 32: Nieuwe protocollen van de bisschoppen

Op 14 juli is het crisisteam, met vertegenwoordigers uit alle parochiekernen met Leen de Best vanuit Katwijk, van de parochie H. Augustinus bijeengekomen om de nieuwe protocollen te bespreken die de bisschoppen op vrijdag 10 juli verspreid hebben.

Wat het is goede nieuws?:

  • Dat reserveren niet meer hoeft. De maximale capaciteit van onze kerkgebouwen is met anderhalve meter afstand minder dan honderd kerkgangers. Voor Katwijk is dit op 85 personen bepaald. Kerkgangers hoeven zich vanaf vandaag alleen nog maar aan te melden bij de kerkdeur en na een gezondheidscheck mogen ze naar binnen. Dit is alles onder voorbehoud. Want als er teveel mensen komen om de anderhalve meter te handhaven of als er een tweede golf Corona komt, moeten we weer met reserveringen gaan werken.
  • De bisschoppen stellen dat een cantor of enkele zangers tijdens de vieringen kunnen zingen mits er tussen elke zanger minimaal anderhalve meter afstand is, bij voorkeur niet achter elkaar, maar dan in een zigzag formatie; er een goede ventilatie is; er ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD een presentielijst van de zangers wordt bijgehouden en de richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles en voor ventilatie strikt worden nageleefd.

Wat stelt het crisisteam voor?

Het crisisteam stelt voor om tijdens de vakantieperiode weer voorzichtig te beginnen om de koren met een gedeeltelijke bezetting tijdens de vieringen te laten zingen. Elke parochiekern moet zelf kijken hoeveel koorleden men kwijt kan volgens de regeling van het bisdom. De beheercommissie is verantwoordelijk voor een goede ventilatie in het kerkgebouw.  

Wat betreft de koorrepetities geldt er geen maximum betreffende het aantal koorleden. Wel dient men zich te houden aan de bekende onderlinge afstand. De koffiepauze moet worden gehouden in een andere ruimte dan waar gerepeteerd wordt. Er dient ook een presentielijst gemaakt te worden. De dag vóór dat men repeteert, dient er een e-mail gestuurd te worden naar de koorleden of ze klachten o.i.d. hebben.

Het crisisteam van de parochie H. Augustinus.