Denkend aan vroeger … wat een bloeiend verenigingsleven!

Het is 18 november 1921. De nieuwe pastoor Henricus Joannes Maas (18 november 1921 – 18 december 1925) werd door vele parochianen van harte welkom geheten. Hij zag zich geplaatst voor een moeilijke taak, de financiën in de parochie op orde te brengen. Met verlof van de bisschop, Mgr. Callier, trok hij er op uit en bracht hij f 6.000,- bijeen. Ook richtte hij de  ‘Derde orde van St Franciscus’ op.

Wat was en deed die Derde orde?

Die Derde orde was niet alleen bestemd voor kloosterbroeders en -zusters, maar ook voor lekengemeenschappen. Zij wilden wel leven naar het voorbeeld van St. Franciscus, maar wilden geen eed afleggen of kloosterling worden. Vooral in Nederland en België ontstonden er gemeenschappen van deze derde orde. Uit deze orde werd ook werd de ziekenhuisvereniging St. Franciscus opgericht. Echter, ook de parochiële financiële toestand werd er niet beter op toen de bank,  waar de lening voor de nieuwe school was aangegaan, de deuren sloot.

Vernieuwing in de kerk

Toen was er licht in de kerk. In 1923 werd de elektrische verlichting in de kerk aangebracht. Natuurlijk was dat een hele verbetering. Wat ook een welkome verbetering was, dat was de plaatsing ven een orgel. Dit orgel werd geleverd door de gebr. Pels uit Alkmaar. Het was voornamelijk bestemd voor de ondersteuning van de liturgie en de koorzang  en minder geschikt voor orgelconcerten. Het 12,5 jarig bestaan van de nieuwe kerk werd feestelijk gevierd met een loterij en een tentoonstelling. De baten hiervan kwamen ten goede aan de kerk. Ook werd er een triduüm gehouden, drie dagen met missen en gebed.

Een grote triomf was toen ook de overeenkomst met het gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Jan Hendrik de Waal Malefijt voor de bouw van de nieuwe katholieke lagere school. Op 25 september 1923 werd de eerste steen gelegd en uiteindelijk kon de bouw beginnen. Deze nieuwe school werd in maart 1924 plechtig ingezegend en in gebruik genomen. Precies één jaar later werd ook het Wit-Gele Kruis opgericht met als doel, hulp en ondersteuning te verlenen aan de zieken en de gezondheidszorg in de parochie.

Pastores gaan en… pastores komen

Pastoor Maas werd in december 1925 overgeplaatst naar Vlaardingen en in 1936 naar Noordwijkerhout, waar hij in 1945 is overleden en aldaar werd begraven. In de betrekkelijke korte tijde dat hij herder was in onze parochie, een goede  4 jaar, heeft deze pastoor veel werk verricht en zeer veel betekend voor de parochianen.

De opvolger van pastoor Maas, was Jos. M. Her. Spoorman (20 december 1925 – 30 augustus 1929), geboren te Leiden en priester gewijd in 1905. Het was een vrij jonge pastoor dus. Maar als kapelaan is hij ook leerling geweest van de bekende liturgist pastoor van Beukering. Na zijn benoeming in onze parochie legde hij zich er op toe om de parochie een meer liturgische vorm te geven. Dat lukte hem, na veel volhouden en het wegnemen van diverse vooroordelen. Al gauw had hij succes en het aantal communiën verdubbelde zelfs. Vooral het vraagstuk ‘jeugd’ had zijn volle aandacht. Waar kennen we dit van? Het is toch van alle tijden! De Mariacongregaties voor meisjes, maar ook voor jongens, werden opgericht. En ook moest hij aandacht schenken aan de gezellenvereniging en het pastoraat.

En toen was er het parochiehuis…

Op 26 maart 1928 werd ook de eerste steen gelegd van het parochiehuis, nu beter bekend als ‘de kleine JOANNES’. Al onder pastoor Maas was er al een bedrag van f 3.000,- bijeen gebracht, en nu kon er een nieuwe lening aangegaan worden. Het gebouw werd op 31 juli van hetzelfde jaar  feestelijk geopend en in gebruik genomen in aanwezigheid van de weledelachtbare burgemeester van Katwijk,  de heer Schokking. In één van de volgende afleveringen gaan we verder richting de meidagen van 1940 met ook de persoonlijke verhalen van twee parochianen.

Richard Hulmer

Denkend aan vroeger… schrijft u als eerste mee?

Op deze maandag 7 juni, verscheen hierboven de periode van de pastores Maas en Spoorman in de jaren twintig waar er een bloeiend verenigingsleven ontstond en er ook eindelijk duidelijkheid kwam over de katholieke school. Ook deze aflevering in de serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Richard Hulmer is door hem met groot enthousiasme aan het papier toevertrouwd. Hij zal met deze aflevering van ‘Denkend aan vroeger’ en later ook nog zeker met vele andere bijdragen elke maandag op deze website over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers, oudere parochianen en koren zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochiekern we met elkaar zijn geweest en zijn in alle jaren.

Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen, als eerste zelfs want tot op heden loopt het nog geen storm hoewel de eerste foto’s uit vroegere (onderwijs)tijden al wel binnenstromen. Hopelijk is uw bijdrage dan ook voorzien van vele unieke foto’s variërend van een communiefeest, les op de St. Jozefschool, bij K.R.V. tot een kerstspel in de kerk enz. Gewoon doen dus en met elkaar kunnen we zo die geschiedenis, ook van de laatste zestig jaar, laten herleven voor iedereen die het wil lezen en zien. Want samen beleven we toch het 175-jarig jubileum van onze parochie? En we gaan toch ook met elkaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet?

Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet uitgeschreven want Richard kan altijd van uw losse zinnen en steekwoorden een prachtig verhaal maken, naar r.hulmer@casema.nl of bel hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan als eerste meeschrijvende parochiaan maandag 14 juni al op deze website geplaatst worden. Leuk om dan als ‘leverancier’ later reacties te krijgen van de vast en zeker vele lezers.

Namens de evenementencommissie,

Gerard Bol.