Denkend aan vroeger… 1946, het jubileumjaar

De hele parochie bereidt zich voor om het honderdjarig eeuwfeest te vieren. Het parochiebestuur, onder leiding van pastoor Hesp, heeft een uitgebreid programma gemaakt waaraan alle parochianen kunnen deelnemen. Er is een programmaboekje samengesteld zodat iedereen precies weet, wat en wanneer er iets te gebeuren staat. Het moet een feest worden van, zoals wij dat vroeger noemden, van ‘Roomse Blijheid’. In dit jaar is pastoor Houtman in de parochie teruggekeerd, maar is pater Mikx, de bomenpater, van ons heengegaan.

Het programmaboekje  van 30 mei 1946, klein zakformaat, kende een geschiedkundige introductie van achttien pagina’s van de hand van pastoor Hesp waar ik voor deze rubriek dankbaar gebruik heb kunnen maken. De plechtigheden beginnen op woensdag 3 juli met een gezongen H. Mis, om Gods zegen af te smeken over het eeuwfeest. Donderdag 4 juli is er een mis voor alle priesters die in de parochie hebben gewerkt en vrijdag 5 juli is de mis voor allen die hun beste krachten gaven aan de parochie. Ook is er op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond  een plechtig Lof met een predicatie van de zeereerwaarde pater Borromaeus  de Greeve O.F.M. Op zaterdag 6 juli is er een gezongen H. Mis ter ere van het onbevlekte Moederhart van Maria.

Pontificale Hoogmis als hoogtepunt in de feestweek

Het is zondag 7 juli en hier misschien wel het hoogtepunt van de kerkelijke feesten, een Pontificale Hoogmis op te dragen door Z. H. Exc. de hoogwaardige Mgr. J.P. Huibers, bisschop van Haarlem. De H. Mis heeft als thema ‘Uit dankbaarheid voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van heel onze parochie en van heel de gemeente’. De parochianen kunnen deze mis meevieren, meelezen en zingen in het speciale programmaboekje dat is uitgegeven. De gehele mis is in het Latijn met daarnaast in genoemd boekwerkje de vertaling in onze eigen taal. Aan het einde van de H. Mis wordt ook een feestlied gezongen. Niet alleen dit lied wordt gezongen, maar tijdens de mis zijn er ook bekende liederen zoals het ‘Adoro Te’, ‘Magnificat’, ‘Salve Regina’, het ‘Te Deum Laudamus’ en het ‘Tantum Ergo’.

Het jubileumfeest gaat nog even verder

Dan is het alweer dinsdag 9 juli met een gezongen H. Mis voor de stichters en weldoeners van de parochie en ’s middags is er de officiële opening van de tentoonstelling in het parochiehuis. Deze dinsdag-, donderdag- en zaterdagavond  is er de opvoering van het middeleeuwse spel ‘Elcerlijc’ in de pastorietuin door de ‘Gesellen van de Spelewei’, onder leiding van Anton Sweers. Ter afsluiting van het eeuwfeest op zondag 14 juli is er een plechtig Lof met een slotwoord van pastoor Hesp. U zult wel begrepen hebben dat het voor alle medewerkers aan dit feestprogramma erg drukke tijden zijn geworden. Denk daarbij in het bijzonder aan de kosters, de zangkoren en organisten en zeker ook nog aan de vele parochianen die dit fantastische eeuwfeest mogelijk hebben gemaakt.

Het feestlied dat werd gezongen

Ter afsluiting van deze aflevering  het feestlied dat meerdere malen tijdens dit jubileumfeest gezongen zal zijn op de wijze van ‘Aan U, o Koning der eeuwen’:

Hoe zullen wij U danken, 
O God, voor al het goed,
Dat gij sinds 100 jaren 
Aan deez’ parochie doet?

Gij zijt in ’t tabernakel 
Een eeuw reeds  schuil gegaan.
Vernam hier onz’ gebeden    
En nam ons smeken aan. 

Gij hebt ontel’bre malen
Geofferd Uwen Zoon.
Wat gaven wij U weder?
Veel ondank was Uw loon.   
Wat gunsten en genaden
Hebt Gij ons hier gebracht!
De zondaar vond vergeving,
De zwakke vond hier kracht

Hier bloeit de Boom des levens
Op ‘t altaar dag en nacht.
 Hier vindt de ziel verkwikking
In ’s werelds fel gejacht.
Wij smeeken U tesamen:
O, blijf Uw kudde trouw,   
Blijf immer bij Uw kind’ren 
Hier in Uw kerkgebouw.     

Wat weet u nog van het jubileumfeest juli 1946?

Tot zover deze aflevering van ‘Denkend aan vroeger’ en op de website www.joannesdedoper.nl komt maandag 23 augustus het tweede deel over de beginjaren van de Katwijk Rijn Vogels (KRV) met uniek fotomateriaal. Dat mag u zeker niet missen. En maandag 30 augustus kunt u een schitterende aflevering lezen over de misdienaars in onze parochie in vroegere jaren. Deze wordt dan ook weer geplaatst in de eerste digitale nieuwsbrief na het zomerreces, vrijdag 3 september. En weet u zich, als oudere parochiaan, iets te herinneren van deze jubileumfeestweek in juli 1946… laat het mij maar weten en zeker als u er misschien ook nog fotomateriaal van heeft.                            

Richard Hulmer

Denkend aan vroeger… schrijft u ook mee?

Op deze maandag 16 augustus verscheen hierboven het verhaal van het jubileumfeest vanwege honderd jaar parochie H. Joannes de Doper in juli 1946. Ook deze aflevering in de serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Hulmer is door hem met groot enthousiasme aan het papier toevertrouwd. Hij zal met deze aflevering van ‘Denkend aan vroeger’ en later ook nog zeker met vele andere bijdragen elke maandag op deze website over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers, oudere parochianen en koren zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochiekern we met elkaar zijn geweest en zijn in alle jaren.

Doordat de digitale nieuwsbrief door het zomerreces pas weer op vrijdag 3 september verschijnt, zijn de komende afleveringen alleen te lezen op de website. Het wordt ook geplaatst op de komende maandag 23 augustus. De aflevering van maandag 30 augustus verschijnt dan ook weer in de digitale nieuwsbrief van vrijdag 3 september.   

Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen. Dus u kan natuurlijk ook nog reageren hoor. Hopelijk is uw bijdrage dan ook voorzien van vele unieke foto’s variërend van een communiefeest, les op de St. Jozefschool, bij K.R.V. tot een kerstspel in de kerk enz. Gewoon doen dus en met elkaar kunnen we zo die geschiedenis, ook van de laatste zestig jaar, laten herleven voor iedereen die het wil lezen en zien. Want samen beleven we toch het 175-jarig jubileum van onze parochie? En we gaan toch ook met elkaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet?

Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet uitgeschreven want Richard kan altijd van uw losse zinnen en steekwoorden een prachtig verhaal maken, naar r.hulmer@casema.nl of bel hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan dan ook op deze website geplaatst worden. Leuk om dan als ‘leverancier’ later reacties te krijgen van de vast en zeker vele lezers.

Namens de evenementencommissie,

Gerard Bol.