Denkend aan vroeger…van verleden naar heden en de toekomst.

Het jaar loopt langzaam ten einde en dus ook het jubileumjaar ‘175 jaar parochie H. Joannes de Doper’ in Katwijk aan den Rijn. Er is veel gebeurd dit jaar en misschien is het goed om nu in deze laatste aflevering even beknopt achterom te kijken wat er sinds 1846 is gebeurd in onze parochie. Veel van deze gebeurtenissen hebben parochianen kunnen lezen en meebeleven in de wekelijkse digitale nieuwsbrief of op deze website. Er is teveel gebeurd om alles nog eens te vertellen, dus we maken grote sprongen door de tijd.

Oude en nieuwe kerk

Niemand van ons heeft het oude zaalkerkje nog zien bouwen in 1846 in de Groote Steeg, maar daarentegen hebben velen van ons de nieuwe kerk aan de Kerkstraat in volle glorie zien groeien en bloeien. Een monument en waar ijkpunt in de hele gemeente. Zie je deze kerk dan ben je bijna in ons Rijndorp. Door de geschiedenis in te duiken heeft de evenementencommissie dan ook ingespeeld op dit jubileumjaar en ervoor gezorgd dat er herinneringen konden worden opgehaald. Neem b.v. de voetbalclub ‘Katwijk Rijn Vogels’, opgericht door pastoor Buijs. Of het moeilijke begin van katholiek onderwijs in Katwijk in 1924. Leerlingen uit die tijd hebben hun verhalen met ons willen delen. Onze dank daarvoor. Ook zijn er herinneringen aan pastoor Hendriks, U weet het nog wel, de bouwpastoor, maar ook de schilder van onze veertien kruiswegstaties, met parochianen en de schilder zelf ook aan het doek voor eeuwig toevertrouwd. Ondertussen zijn we al vijftien pastores verder en ook hetzelfde aantal kapelaans. En hebben het ook nog een kleine periode zonder geestelijken moeten stellen. Gelukkig was er toen Harry van Mierlo die o.a. de taak als voorganger in gebeds- en communievieringen op zich nam. 

Het jubileumjaar 2021… verbinding gezocht en gevonden

We waren als evenementencommissie heel wat van plan, maar niet al onze plannen konden op het geplande moment worden uitgevoerd. De coronamaatregelen staken daar een stokje voor. Zo is er van het hele programma alleen nog geen concert geweest van de eveneens jubilerende Harmonie Katwijk, 125 jaar. Het concert was in mei gepland in de pastoorstuin, maar helaas kon het geen doorgang vinden vanwege alle beperkingen. Ook in ons kerkgebouw zagen we de verkeersborden verschijnen, van eenrichtingsverkeer tot verboden te gaan zitten. We werden bij het binnengaan en weggaan door de leden van de garde begeleid (ook een jubilaris in 2020 met 100 jaar), ook bij het ter communie gaan. Waarlijk een hele opdracht voor deze gardisten. Het voelde ook vreemd aan als je vooraf moest aangeven dat je naar de viering wilde komen en bij de deur al werd opgevangen en je briefje in moest leveren. Het secretariaat had het hier ook aardig druk mee. Ook de onderlinge afstand vonden we niet leuk in de kerk. Maar ja, dat was de beperking.
En zo was er nog veel meer wat wij niet normaal vonden. Maar het kerkelijke leven stond niet stil, het ging door zij het in aangepaste vorm. Alle vrijwilligers deden gewoon dat wat ze altijd al deden. Zoals de tuinmannen en de mannen van de technische commissie die toch maar voor het totale onderhoud van de kerk, andere gebouwen en omgeving moesten zorgen. Ook de kosters deden hun uiterste best om alles zo gewoon mogelijk te laten verlopen. Wat te denken van de beamerwerkgroep die we elke zondag bezig zagen met het verzorgen van het live ‘meekijken’ op de computer van de parochianen thuis die niet naar de kerk konden of mochten komen. En dan onze drie koren, eerst met vier zangers en later gelukkig met acht of twaalf zangers en heel kort weer in complete samenstelling. Vandaar voor deze drie koren ook de cheque van onze commissie als een steuntje in de rug om er op een gepaste wijze wat leuks mee te doen. Enige tijd later mochten we zelfs weer met honderd mensen de viering bijwonen en dat was ook alweer een hele vooruitgang.

Er waren ook mooie en leuke momenten dit jubileumjaar

Gelukkig waren er ook gedenkwaardige momenten zoals de viering van onze patroonheilige, de H. Joannes de Doper met een pontificale Hoogmis met Mgr. Van den Hende als celebrant. Aansluitend was er het gezamenlijk koffiedrinken op de speelplaats van de Horizon, waar iedereen genoeg ruimte had. We konden ook weer praten met bekenden die we al bijna een jaar niet hadden gezien of gesproken. Ook afgevaardigden van andere parochiekernen en het College van B&W, wijkraden en andere geloofsgemeenschappen waren aanwezig, en we kregen zelfs een mooi schilderij van Joannes de Doper aangeboden door de parochiekern H. Willibrord uit Oegstgeest.

Deze dag was misschien wel het hoogtepunt van het jaar. Met dank aan de beheerder en zijn helpers van ‘de kleine JOANNES’. Maar in die viering bood Astrid van der Valk namens onze commissie symbolisch kerkbankbekleding aan Leen de Best als voorzitter van de beheercommissie aan. Deel één was gerealiseerd en er kon heerlijk op gezeten worden door de kerkgangers. Begin 2022 zal i.o.m. de beheercommissie deel twee van de actie kerkbankbekleding gerealiseerd worden. Alles bekostigd door fondsen, betrokken wijkraden, giften en de parochianen die meededen aan de sponsorloop in april. Ook dat was één groot feest op het schoolplein van de Horizon. We konden elkaar weer ontmoeten. Ook de speurtocht in het Panbos, georganiseerd door de pastoraatgroep, werd in september bij de start van het nieuwe werkjaar druk bezocht en na een puzzeltocht door de duinen was er een heerlijke lunch voor alle deelnemers.

De toekomst van onze parochiekern… die maken we met elkaar

U zult begrijpen dat we niet alle momenten de revue hebben kunnen laten passeren. En we zullen in 52 afleveringen van ‘Denkend aan vroeger…’ best parochianen, vrijwilligers en  commissies / werkgroepen niet hebben genoemd. Bij deze onze bijzondere hartelijke dank voor alles en iedereen in onze parochiekern en mensen daarbuiten, die ons hebben geholpen dit jubileumjaar tot een goed einde te brengen, ondanks alle beperkingen (en het jubileumconcert van de Harmonie Katwijk zit nog in de pen voor 2022). Laten wij ook in de toekomst daarom een hechte gemeenschap blijven, in geloof in God en in elkaar want alleen zo kunnen we met elkaar blijven werken aan een goede toekomst.
We zijn u ook dankbaar voor uw welgemeende opbouwende kritiek, of de dingen waar u het niet mee eens was.
We hebben er notie van genomen.
Één van de meest bekende kerkliederen kennen we allemaal: ‘Wat de toekomst brengen moge’. We kunnen kijken in het verleden, maar kijken in de toekomst is ons gelukkig niet gegeven. Het is maar beter ook.
De evenementencommissie is dit jubileumjaar ingegaan met hetzelfde motto als bij het 150-jarig jubileum in 1996: ‘Vol vertrouwen de toekomst tegemoet’. En met dat vertrouwen gaan we met elkaar ook het nieuwe jaar 2022 in.

Richard Hulmer

Denkend aan vroeger… we zijn er!

Op deze maandag 3 januari 2022 verscheen hierboven deze laatste, beschouwende, aflevering van de hand van schrijver en interviewer Richard Hulmer namens de evenementencommissie. Hij blikt als schrijver van alle afleveringen met dit slot van ‘Denkend aan vroeger’ kort terug op het parochiële verleden, maar hij kijkt ook uitgebreid terug op het jubileumjaar 2021 in het heden en hoopvol geeft hij ook een doorkijkje naar de toekomst. Want was het thema van dit schitterende jubileumjaar niet immers ‘Vol vertrouwen de toekomst tegemoet’?

In deze laatste bijdrage van Hulmer, hebben we wat foto’s uit dit jubileumjaar opgenomen. Gelukkig kunt u ze allemaal op uw gemak nog terug bekijken in de rubrieken ‘Fotogalerij’ en ‘Filmpagina’ op deze website.
Om het ook makkelijker te maken om alle 52 afleveringen, met foto’s, van ‘Denkend aan vroeger…’ nog eens terug te bladeren. Of om met elkaar te zoeken naar die ene onbekende op die foto. Of om aan derden nog eens te laten zien hoe trots we met elkaar mogen zijn op wat we als vrijwilligers hier met elkaar jaarlijks realiseren… een warme parochiekern met open deuren en vensters naar de wereld om ons heen. Om al deze redenen is de evenementencommissie druk doende om alle afleveringen in een boekwerkje te bundelen om dat aan de parochianen aan te kunnen bieden.
Zo zijn we begonnen, één jaar geleden, met het aanbieden van de jubileumkalender bij De Augustinus en zo sluiten we het hopelijk ook af met deze eigen uitgave waar de parochiaan, de vrijwilliger, centraal staat. Wat vindt u van dit plan?En boven alles wil ik toch één persoon bedanken voor wat hij jaarrond heeft gedaan en gerealiseerd… Richard, bedankt voor je nimmer aflatende inzet om parochiële feitjes te verzamelen en met een heerlijk taalgebruik vlot en makkelijk leesbaar elke week weer neer te zetten. We hopen zo, verbaal en schriftelijk, nog vele jaren van jou te mogen genieten in onze parochiekern.
En als u bij een viering of andere bijeenkomst in de kerk op de nieuwe kerkbankbekleding zit, dan mag u van mij gerust even de ogen sluiten om, zacht zittende, terug te denken aan uw mooiste persoonlijke herinnering in dit jubileumjaar 2021 van onze parochiekern van de H. Joannes de Doper te Katwijk.   

Namens de evenementencommissie, Gerard Bol.