Update 174: Livestream vanuit Oegstgeest op 6 november

De parochiële livestream op Willibrordzondag, de tweeëndertigste zondag door het jaar, 6 november om 11.00 uur, komt uit de H. Willibrord in Oegstgeest met als voorganger pastoor Franken.
Muzikale medewerking komt van het dameskoor.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de collecte via de Givt-app. Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De twee collectes zijn bestemd voor…
De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de
traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van
onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze gewone collecte deelnemen
middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker
horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.
De deurcollecte na afloop van de viering is bestemd voor oecumene. Beide collectes zijn
dus van harte aanbevolen!

Willibrordzondag… de deurcollecte!

Begin september vond in het Duitse Karlsruhe de elfde algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken plaats. Deze bijeenkomst is het forum waar christenen uit alle hoeken van de wereld elkaar ontmoeten om met elkaar te spreken over de vragen en noden van onze tijd. De Rooms-katholieke Kerk is geen lid van de Wereldraad, maar werkt op belangrijke terreinen wel nauw met de Wereldraad samen: bij de voorbereiding van de Gebedsweek voor de Eenheid in januari, in het werk voor de eenheid van de Kerk in de Commissie Geloof en Kerkorde, in de inzet voor gerechtig en vrede in onze wereld. In Karlsruhe zal een delegatie van de Pauselijke Raad voor de Eenheid aanwezig zijn. Het thema van Willibrordzondag sluit dit jaar aan bij het centrale motto van de bijeenkomst in Karlsruhe: “De liefde van Christus beweegt de wereld tot eenheid en verzoening”. Ten overstaan van de crises waar de wereld momenteel mee geconfronteerd (klimaat, migratie, oorlog, armoede) wordt, doet het ertoe hoe religies, kerken,
christenen zich opstellen. In de oecumenische beweging ontspringt de inzet voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping aan het geloof in de liefdevolle en barmhartige God, die om de hele schepping bekommert is en die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard. Op Willibrordzondag willen we stilstaan bij de vraag wat de liefde van Christus betekent in ons denken over God, in ons persoonlijk leven, in de gemeenschap, in de relatie tussen kerken en in de wereld.
De bisschoppelijke deurcollecte die op Willibrordzondag in onze parochie wordt gehouden is
bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het rekeningnummer
van de Katholieke Vereniging voor Oecumene is NL73 INGB 0001 0876 28.

Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt dus ook mee blijven doen met deze collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer
gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon
blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Heel hartelijk dank voor uw vast en
zeker gulle gift voor beide collectes!