‘De lijnen staan open… de Actie Kerkbalans 2023 is gestart’

Zaterdag 14 januari 2023 was landelijk het inluidmoment voor de start van de traditionele Actie Kerkbalans. Voor het eerst sinds jaren hebben we een laagdrempelig inluidmoment mogen beleven in onze parochiekern. De roodwitte loper lag uit bij de pastorie en de lopers konden hierover om hun bezorgpakket met enveloppen op te komen halen. Maar er waren ook al wat loperspakketten eerder uitgedeeld en de rest kon deze week bij het parochiekernsecretariaat worden afgehaald. Iedere deelnemer ontvangt ook de speciale, kleurrijke en informatieve kerkbalansfolder welke u hier ook kunt bekijken. Deze actie loopt tot en met zaterdag 28 januari en gaat het lukken om met elkaar de begrote € 83.000,- binnen te halen?

Anneke van der Valk, coördinator van de werkgroep Actie Kerkbalans: ,,Voor 2022 was er een bedrag van € 80.000,- toegezegd door onze parochianen, maar het schitterende bedrag van € 81.388 hebben we uiteindelijk mogen ontvangen. Een geweldig resultaat en dit jaar leggen we de financiële lat extra hoog met een begrote € 83.000,-. In de coronajaren 2020 en 2021 hebben we zelfs € 86.308,- respectievelijk € 85.265,- kunnen noteren, maar dat kwam door een extra kerkbalansactie waar prachtig op werd gereageerd.”

Geef voor uw en jouw kerk van morgen!

Deze jaarlijkse actie is onmisbaar voor alle Kerken, dus ook voor onze parochiekern. Het geeft een stevige financiële dekking voor vele vaste lasten die gewoon gemaakt worden. Daarom is het ook goed om te kunnen melden dat we na de coronajaren weer de enige echte kerkenveiling kunnen organiseren. Niet in de traditionele oktobermaand maar op vrijdagavond 14 april. Noteer maar in de agenda want met de veilingopbrengst is het mogelijk om jaarlijks iets extra’s te ondernemen in onze parochiekern. Het doel voor 2023 is nog niet bekend, we wachten het gespannen af. Van der Valk: ,,Gelukkig zijn er steeds meer deelnemers die digitaal meedoen. Veel makkelijker voor iedereen en u hoeft alleen maar na te denken over de hoogte van uw bijdrage. En… elke euro telt! Zodra we het voor 2023 toegezegde bedrag in beeld krijgen, zullen we hier, bij de digitale nieuwsbrief en bij de beamerpresentatie voor de vieringen de traditionele kerkbalansthermometer weer aan iedereen presenteren.”

Waar komt de Actie Kerkbalans toch vandaan?

De Actie Kerkbalans is vanaf 1973 een jaarlijkse actie waarin vijf Nederlandse kerkgenootschappen hun leden oproepen een financiële bijdrage te leveren ten bate van het onderhoud van hun plaatselijke kerk, parochie, of gemeente. De opbrengsten van de actie zijn een belangrijke bron voor het levensonderhoud van dominees en pastores en het onderhoud van gebouwen.

Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende genootschappen:

  • Algemene Doopsgezinde Sociëteit
  • Oudkatholieke Kerk van Nederland
  • Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
  • Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (RKKN)
  • Remonstrantse Broederschap
  • Evangelische Broedergemeente (sinds 2018)

Jaarlijks worden er honderden miljoenen euro’s opgehaald. De Actie Kerkbalans kan hiermee de grootste inzamelingsactie op financieel gebied in Nederland worden genoemd. De actie vindt plaats in de eerste helft van januari. Vrijwilligers gaan dan de deuren langs en bezorgen formulieren waarop kerkleden hun toezeggingen kunnen doen. In 2005 werd de Actie Kerkbalans Nieuwe Stijl ingevoerd. Dit was een nieuwe marketingstrategie waarbij de betrokken kerken zich meer gingen richten op groepen die van nature minder gaven, zoals randkerkelijken en jongeren.

De opbrengst van de twee grootste kerken die deelnemen aan de Actie Kerkbalans, te weten de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en het Rooms-katholiek Kerkgenootschap in Nederland (RKKN), bedroeg in 2016 respectievelijk 175,2 miljoen en 47,6 miljoen. Van de RKKN zijn van na 2017 geen cijfers bekend, van de PKN dateren de laatst bekend gemaakte cijfers uit 2016. Van de overige drie kerken zijn geen precieze cijfers bekend.

(Bron: Wikipedia)