Op weg naar het paasfeest… de verrijzenis

Op Goede Vrijdag hebben we in stilte de kerk verlaten, nog onder de indruk van de verhaalde  gebeurtenissen. Het is de herdenking van de dood van Jezus aan het kruis. In gedachten zien we de taferelen voor ons, zoals die zo treffend zijn afgebeeld op de kruiswegstaties in onze kerk. Na zijn dood  zien we op schilderijen de kruisafname en wordt Hij te ruste gelegd in het graf, dat eigenlijk niet voor Hem bedoeld was. Dat graf, uitgehouwen in een rots, was bestemd voor Jozef van Arimathea. Hij was een vooraanstaande Jood en een volgeling van Jezus. Na de balseming van het lichaam van Jezus werd het graf afgesloten door een rotsblok voor de ingang te rollen.

‘Geloven is ook twijfelen!’

Nu zijn we aangeland bij Stille Zaterdag. Een dag om in alle stilte na te denken over het einde van een leven, van Iemand die zoveel gepreekt heeft, zieken genezen, wonderen verricht , maar vooral ons het Rijk der Hemelen in het vooruitzicht heeft gesteld. Hij heeft ons voorgeleefd en ons op het hart gedrukt Zijn voorbeeld te volgen, om zo bij de Vader in de hemel te komen. Toch blijven er volgelingen die wel willen geloven in de beloofde opstanding, maar in  onzekerheid verkeren en dus twijfelen. Maar ook  zoals de oud- bisschop van Breda, Mgr. Bekkers (1908 – 1966) in één van zijn televisietoespraken zei: ,,Geloven is ook twijfelen!” Later zullen we lezen dat zelfs bij apostelen deze twijfel leefde.

Jezus verschijnt aan de mensen

Maar nu zijn we aangekomen op de zondag, het Hoogfeest van Pasen.  Dan gebeurt het wat Jezus zijn apostelen heeft voorgehouden. Enkele vrouwen uit het gezelschap van Jezus kwamen bij het graf aan, Maria Magdalena, Maria zijn moeder en Maria de moeder van Jacobus. Zij wilden het lichaam van Jezus verzorgen. Maar hun verbazing was groot toen ze zagen dat de steen was weggerold en het graf leeg was.

Ze zagen wel een jongeman, gekleed in het wit. Hij vertelde hen dat ze niet bang moesten zijn, dat Jezus was verrezen, en dat zij alle apostelen en volgelingen van Jezus het goede nieuws moesten gaan vertellen. Want Jezus was niet meer hier. De engel vertelde verder dat Jezus met hen mee zou gaan naar Galilea. De vrouwen  haastten zich om aan iedereen het goede en grote nieuws te gaan vertellen.
De apostelen, onder leiding van Petrus, waren samen en ook zij vernamen het goede nieuws. En dan verschijnt Jezus in hun midden en spreekt hen toe. Dan verdwijnt Jezus opeens weer. En de apostelen praten met elkaar over alles was zich heeft voorgedaan in die laatste dagen. Wat later komt ook Thomas en ook hij hoort het hele verhaal aan. Maar hij kan het moeilijk geloven. Hij zegt: ,,Eerst zien en dan geloven!” Dan opnieuw verschijnt Jezus in hun midden en Hij roept Thomas bij zich. Jezus nodigt Thomas uit zijn handen in de wonden van Hem te leggen, en dan moet Thomas wel geloven. Dan verdwijnt Jezus weer om later nog vele malen op aarde te verschijnen.

Een paasopdracht voor ons leven anno 2023

Daarmee is er een einde gekomen aan het leven van Jezus op aarde. Een 33 jaar heeft Hij geleefd als mens zoals wij, en is rondgetrokken in Galilea, om zijn boodschap en geloof onder ons te brengen. Hij heeft ons het leven, zoals Hij dat heeft bedoeld  voorgedaan.

                                                                                                          Richard Hulmer