Liturgie

Pastoraatgroeplid:
mw. Agnes Bol

Ons geloof is een geloof waarin vieren een belangrijke plaats inneemt.
Met liturgie en allerlei aanverwante zaken zijn veel werkgroepen en mensen in de parochie bezig. Vertegenwoordigers uit die diverse werkgroepen komen 6-9 maal per jaar bijeen als stuurgroep liturgie.
In dit overleg worden praktische zaken geregeld en wordt met het pastorale team over de grote lijnen van het beleid op liturgisch gebied overlegd.

De volgende werkgroepen vallen binnen het taakveld liturgie:

 • Gebedsleider
 • R.K. Kerkkoor ‘Cantemus’
 • Middenkoor ‘Vocalis’
 • Kinderkoor ‘De vrolijke noot’
 • Werkgroep Gezinsvieringen
 • Werkgroep Bijzondere vieringen
 • Werkgroep Taizévieringen
 • Werkgroep avondwake
 • Kinderwoorddienst
 • Lectorengroep
 • Organisten en cantores
 • Kosters
 • Garde-Collectanten
 • Misdienaars en acolieten
 • Bloemengroep
 • Kerststalgroep
 • Beamer team